Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3489 0bd9 390
MBTS
Reposted fromVictorialies Victorialies viamoviesss moviesss
Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you do to his mother
Reposted fromquotes quotes viapiehus piehus
3543 91dc 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viapiehus piehus
2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatitelitury titelitury
5128 139c 390
8729 2926 390
Reposted fromsunlight sunlight viabellthecat bellthecat
6583 db81 390
Reposted frombestform bestform viayoungie youngie
4709 bc69 390
Reposted fromgirlafraid girlafraid viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
1482 4962 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
Reposted fromtgs tgs viaPsaiko Psaiko
2284 4fe1 390
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
8052 4d3d 390
Reposted fromselfharm selfharm viaczekoladowysen czekoladowysen
8801 a555 390
Reposted frommodalna modalna viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl