Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagket gket
5419 431d 380
Reposted fromweightless weightless viaikari ikari
4411 6720
Reposted fromowca owca viaikari ikari
4125 c249 380
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaikari ikari
1049 d850 380
Reposted fromrol rol viatasteofmartini tasteofmartini
9293 159a 380
1360 5012 380
Reposted fromrol rol viaelarenne elarenne
2259 dd79 380
Reposted fromGIFer GIFer
Najwiekszym problemem w komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
— autor nieznany
9783 b6ae 380
Reposted fromhagis hagis viasekundedaj sekundedaj
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
1766 f6bd 380
Reposted frombraindrops braindrops viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
5389 7b63 380
Krk-Kazimierz <3
Reposted fromsiostry siostry viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl