Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

7670 3477 390
9118 15ca 390
Reposted fromdusix dusix viabesomeoneelse besomeoneelse
0112 ffa7 390
Reposted fromHereName HereName viaikari ikari
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viaikari ikari
6169 7fd5 390
Reposted fromverronique verronique viaesste esste
5144 e96e 390
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viadivi divi
3388 ee31 390

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viawalkthemoon walkthemoon
3600 ad65 390
Reposted frommjoszu mjoszu viaspontaneous spontaneous
2341 c263 390
8726 581e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
2610 07de 390
2618 6fcc 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl