Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1687 a6aa 390

If you’re curious, it’s this stuff. (via zeapollo/tallerud)

Reposted fromwit wit viadenian denian
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viajstrbl jstrbl
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viajstrbl jstrbl
2356 e309 390

winsome-love:

Something quite magical about road-trips. It’s like the earth moves with you and for you; and all the time in the world sits in the palm of your hand.

Reposted fromohnina ohnina viatesknoty tesknoty
1508 e3e9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajstrbl jstrbl
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viajstrbl jstrbl
Reposted fromRynn Rynn viajstrbl jstrbl
2679 967e 390
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viajstrbl jstrbl
7921 dd7c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajstrbl jstrbl
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver via100suns 100suns
6493 6fbf 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viadestroyed destroyed
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viackisback ckisback
0765 dcc8 390
5981 03c1 390
9077 4e0d 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafeatherr featherr
4402 f8c9

taintedpeaches:

Miss this

~Avery

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
1669 0e4f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl