Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8801 a555 390
Reposted fromkmj kmj viaHanJiMun HanJiMun
0824 a984 390
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamojanazawsze mojanazawsze
Po prostu przestań płakać. Taka jest kolej rzeczy.
— Just stop your crying. It’s a sign of the times
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viagket gket
0857 d14c 390

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viaoutofmyhead outofmyhead
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromgreensky greensky viaPsaiko Psaiko
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaPsaiko Psaiko
1385 e499 390
Reposted fromsosna sosna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6317 b786 390
9356 05ba 390
Reposted fromherrkammer herrkammer viaPsaiko Psaiko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl